Publishing History

This is a chart to show the publishing history of editions of works about this subject. Along the X axis is time, and on the y axis is the count of editions published. Click here to skip the chart.  This graph charts editions published on this subject.
Editions Published
Year of Publication

Related...

Prolific Authors

who have written the most books on this subject
Zhenglong Zhang, 13 books
Jicheng Xia, 9 books
Hengbin Gui, 7 books
Quan guo zheng xie wen shi he xue xi wei yuan hui (China), 7 books
Feiqin Chen, 6 books
Gailong Liao, 5 books
Tong Liu, 5 books
Chongji Jin, 5 books
Kusano, Fumio, 4 books
Dejin Yuan, 4 books
Jinglin Liu, 4 books
Yu Chen, 4 books
Youzhi Yao, 4 books
Ren Tang, 4 books
Shaoxiao Chen, 4 books
Mao Zedong, 4 books
Xin hua tong xun she, 4 books
Sidney Rittenberg, 4 books
Zhongguo qing nian chu ban she, 4 books
Wu, Qiang, 3 books
Hua Li, 3 books
Jiang, Yongjing, 3 books
Wu, Youheng., 3 books
John Leighton Stuart, 3 books
Jin Yu, 3 books

Lists

watch for edits or export all records