Publishing History

This is a chart to show the publishing history of editions of works about this subject. Along the X axis is time, and on the y axis is the count of editions published. Click here to skip the chart.  This graph charts editions published on this subject.
Editions Published
Year of Publication

Related...

Prolific Authors

who have written the most books on this subject
Zedong Mao, 20 books
Chiang, Kai-shek, 16 books
Guo, Moruo, 15 books
Chengshan Zhu, 15 books
Fan, Changjiang, 14 books
Fujiwara, Akira, 14 books
Honda, Katsuichi, 14 books
Zhu, De, 13 books
Quan guo zheng xie wen shi he xue xi wei yuan hui (China), 13 books
Tokushi Kasahara, 12 books
Hino, Ashihei, 11 books
Zhong yang dang an guan (China), 11 books
He, Yingqin, 10 books
Zhiliang Su, 10 books
Su Sa, 10 books
Zhaiwei Sun, 9 books
Jiazhen Xie, 9 books
Yutaka Yoshida, 9 books
Erfu Zhou, 9 books
Nozoe, Kenji, 8 books
Eguchi, Keiichi, 8 books
Dekun Hu, 8 books
Zhongguo di 2 li shi dang an guan, 8 books
Heyi Huang, 8 books
Ping Bu, 8 books