Publishing History

This is a chart to show the publishing history of editions of works about this subject. Along the X axis is time, and on the y axis is the count of editions published. Click here to skip the chart.  This graph charts editions published on this subject.
Editions Published
Year of Publication

Related...

Prolific Authors

who have written the most books on this subject
China., 25 books
Mao Zedong, 18 books
Wu, Xiangxiang, 11 books
China. Guo min da hui, 11 books
Wei-Chuan Publishing, 11 books
Ren min chu ban she, Peking, 11 books
Zhidong Zhang, 10 books
China, 10 books
Shu Cui, 10 books
China. Treaties, etc., 10 books
Zhongguo fa zhi chu ban she, 10 books
Li, Gong, 9 books
Ssǔ-mien Lü, 9 books
China. Jiao yu bu, 9 books
Sima Qian, 9 books
Ban, Gu, 8 books
John King Fairbank, 8 books
Qiyun Zhang, 8 books
Yunwu Wang, 8 books
Liang, Qichao, 8 books
Beijing tu shu guan, 8 books
Xin yuan dong chu ban she, Taizhong, Formosa, 8 books
Yasuyori Tamba, 8 books
Guo, Moruo, 7 books
Tao, Xisheng, 7 books

Lists

watch for edits or export all records