Publishing History

This is a chart to show the publishing history of editions of works about this subject. Along the X axis is time, and on the y axis is the count of editions published. Click here to skip the chart.  This graph charts editions published on this subject.
Editions Published
Year of Publication

Related...

Prolific Authors

who have written the most books on this subject
Bob Flaws, 54 books
Zhongjing Zhang, 40 books
Li, Shizhen, 24 books
Chaochen Qian, 17 books
Zhu, Zhenheng, 15 books
Xiuyuan Chen, 15 books
Dazhen Wu, 14 books
Zhongjing Zhang, 14 books
Jingwei Li, 13 books
Zhang, Jiebin, 12 books
Unschuld, Paul U., 12 books
Keji Chen, 12 books
Huang, Sanyuan., 11 books
Nigel Wiseman, 11 books
Henry C. Lu, 11 books
Sun, Simiao, 11 books
Giovanni Maciocia, 11 books
Mingquan Peng, 11 books
Gao Li, 11 books
Hung-yüan Hsü, 11 books
Changlu Wen, 11 books
Limin Qu, 11 books
Hua, Tuo, 11 books
Xu, Dachun, 10 books
Jiebao Liu, 10 books