Publishing History

This is a chart to show the publishing history of editions of works about this subject. Along the X axis is time, and on the y axis is the count of editions published. Click here to skip the chart.  This graph charts editions published on this subject.
Editions Published
Year of Publication

Related...

Prolific Authors

who have written the most books on this subject
Liu, Yaohan., 3 books
Yaohua Lin, 3 books
Pingfan Li, 2 books
Wenxu Zhu, 2 books
Mouyuan Yi, 2 books
Zhifeng Liu, 2 books
Zhen Pu, 2 books
Thomas Heberer, 2 books
Deguang Zhao, 2 books
Guoqing Qi, 2 books
Stevan Harrell, 2 books
Zhengfa Liu, 2 books
Qumuchehe, 2 books
Yunnan Sheng bian ji zu, 2 books
Shao-hua Liu, 2 books
Duoyi Peng, 2 books
Zhengqing Long, 2 books
Starr, Frederick, 1 book
Zhou, Ziqiang., 1 book
Du, Yuting., 1 book
Li, Chunxia., 1 book
A. J. Broomhall, 1 book
Hu, Qingjun., 1 book
Fang, Guoyu, 1 book
Xueben Zhuang, 1 book

Lists

watch for edits or export all records