Publishing History

This is a chart to show the publishing history of editions of works about this subject. Along the X axis is time, and on the y axis is the count of editions published. Click here to skip the chart.  This graph charts editions published on this subject.
Editions Published
Year of Publication

Related...

Prolific Authors

who have written the most books on this subject
Enlai Zhou, 13 books
Zhong gong zhong yang wen xian yan jiu shi, 8 books
Yingwang Cao, 7 books
Kai-yu Hsu, 6 books
Huayuan Xiong, 5 books
Dick Wilson, 4 books
Baozi Gu, 4 books
Jing Li, 4 books
Han, Suyin, 4 books
En Huai, 4 books
Mingwei Yang, 4 books
Percy Jucheng Fang, 3 books
Huaizhou Tong, 3 books
Yanchi Quan, 3 books
Wei Zhao, 3 books
Jiamin Yin, 3 books
Dunde Chen, 3 books
Wusheng Liu, 3 books
Shanghai ren min chu ban she, 3 books
Xiaoying Zhen, 3 books
Chongji Jin, 3 books
Bingde Zhou, 3 books
Ping Li, 3 books
Qi Li, 3 books
Xuanren Wang, 3 books