Publishing History

This is a chart to show the publishing history of editions of works about this subject. Along the X axis is time, and on the y axis is the count of editions published. Click here to skip the chart.  This graph charts editions published on this subject.
Editions Published
Year of Publication

Related...

Prolific Authors

who have written the most books on this subject
Wang, Li, 63 books
Shuxiang Lü, 27 books
Chao, Yuen Ren, 23 books
John DeFrancis, 20 books
Zhihao Jiang Li, 19 books
Yuehua Liu, 18 books
Claudia Ross, 17 books
Jinxi Li, 17 books
Yanhui Zhang, 16 books
Elizabeth Scurfield, 16 books
Chen, Carol (Chinese language teacher), 15 books
Wang, Yinglin, 15 books
Sue-mei Wu, 15 books
Changpei Luo, 15 books
Youren Yu, 15 books
Zhang, Zhigong., 14 books
Karlgren, Bernhard, 14 books
Yueming Yu, 14 books
Zhou, Zhiping, 14 books
Xingjian Li, 14 books
Zhongguo she hui ke xue yuan. Yu yan yan jiu suo. Ci dian bian ji shi, 14 books
Zhaoyu Qiu, 14 books
Philip Yungkin Lee, 13 books
Jingmin Shao, 13 books
Li Wang, 13 books

Lists

watch for edits or export all records