Click here to skip to this page's main content.

New to the Open Library? — Learn how it works

Zhejiang ren min mei shu chu ban she Publisher - 64 works / 0 ebooks

Sorting by Sort by: # of Editions | Most Recent Publish Date

Publishing History This is a chart to show the when this publisher published books. Along the X axis is time, and on the y axis is the count of editions published. Click here to skip the chart.  This graph charts editions from this publisher over time. Click to view a single year, or drag across a range.

Editions Published
Year of Publication

Authors

published most by this publisher
Pan, Tianshou, 4 books
Binhong Huang, 3 books
Wei Xu, 2 books
Weifang Li, 2 books
Wen, Zhengming, 1 book
Weizhao Lu, 1 book
Liu, Bingyuan., 1 book
Zhu, Da, 1 book
Wang, Bomin., 1 book
Dai, Dunbang., 1 book
Qichang Dong, 1 book
Li, Qingfen., 1 book
Kong, Zhongqi., 1 book
Keran Li, 1 book
Fuzhi Wu, 1 book
Zhao, Mengfu, 1 book
Kuan-hsiu, 1 book
Wu Chou, 1 book
Fengmian Lin, 1 book
Wu Zhou, 1 book
Guantian Zhu, 1 book
Yibin Huang, 1 book
Juntao yi shu yuan, 1 book
Bosong Song, 1 book
Hao Chen, 1 book

Lists

You could add untitled to a list if you log in.

Try a keyword.