Publishing History

This is a chart to show the publishing history of editions of works about this subject. Along the X axis is time, and on the y axis is the count of editions published. Click here to skip the chart.  This graph charts editions published on this subject.
Editions Published
Year of Publication

Related...

Prolific Authors

who have written the most books on this subject
Guo li gu gong bo wu yuan., 21 books
Gu gong bo wu yuan (China), 21 books
Chuanxi Chen, 18 books
James Cahill, 17 books
Wen Fong, 11 books
Guo li gu gong bo wu yuan, 10 books
Xu, Beihong, 9 books
Yicong Guo, 9 books
Daqian Zhang, 8 books
Museum of Fine Arts, Boston., 8 books
Shixin Zhou, 8 books
Gong Qi, 8 books
Shanghai shu hua chu ban she, 8 books
Xu, Bangda., 7 books
Fusheng Lu, 7 books
Guojian Cao, 7 books
Sirén, Osvald, 6 books
Fu, Baoshi, 6 books
Rao, Zongyi., 6 books
Xingjian Qian, 6 books
Xie, Zhiliu., 6 books
Keran Li, 6 books
Claudia Brown, 6 books
Qi Shao, 6 books
Renkai Yang, 6 books

Lists

watch for edits or export all records