Publishing History

This is a chart to show the publishing history of editions of works about this subject. Along the X axis is time, and on the y axis is the count of editions published. Click here to skip the chart.  This graph charts editions published on this subject.
Editions Published
Year of Publication

Related...

Prolific Authors

who have written the most books on this subject
Ba, Jin, 31 books
Mo Yan, 30 books
Dewei Wang, 30 books
Xun Lu, 28 books
Ren Long, 24 books
Yishu, 24 books
Lu Xun, 22 books
Manjuan Zhang, 22 books
Shuxin Chang, 22 books
Jingming Guo, 20 books
Zhongguo zuo jia xie hui. Chuang zuo yan jiu shi, 20 books
Menglong Feng, 18 books
Shen, Congwen, 18 books
Li Chi, 18 books
Zhongguo zuo jia xie hui, 18 books
Ning Tie, 17 books
Pingwa Jia, 17 books
Pingyuan Chen, 16 books
Anyi Wang, 16 books
Nai'an Shi, 15 books
Ren min wen xue chu ban she. Bian ji bu, 15 books
Lianke Yan, 14 books
Xueqin Cao, 14 books
Dun Mao, 14 books
Wuyuanbadao, 14 books