Click here to skip to this page's main content.

New to the Open Library? — Learn how it works

Shu mu wen xian chu ban she Publisher - 284 works / 1 ebook

Sorting by Sort by: # of Editions | Most Recent Publish Date

Publishing History This is a chart to show the when this publisher published books. Along the X axis is time, and on the y axis is the count of editions published. Click here to skip the chart.  This graph charts editions from this publisher over time. Click to view a single year, or drag across a range.

Editions Published
Year of Publication

Authors

published most by this publisher
Beijing tu shu guan., 5 books
Liu, Dabai, 3 books
Jiyou Li, 3 books
Tan, Zhengbi., 2 books
Fei Guo, 2 books
Fanyu Dai, 2 books
Liankai Chen, 2 books
Binggang Huang, 2 books
Lianyuan Tian, 2 books
Guojun Liu, 2 books
Gu, Bing, 1 book
Yin Lu, 1 book
Liu, Cunren., 1 book
Luo, Zhaoping., 1 book
Zhongguo tu shu guan xue hui ke xue tao lun hui (1st 1982 Beijing, China), 1 book
Shen, Yinmo, 1 book
Jin, Ximo., 1 book
Shang, Chengzuo, 1 book
Huang, Hansheng., 1 book
Zhang, Qiyu., 1 book
Xue, Shan., 1 book
Xu, Yan., 1 book
Hou, Jian, 1 book
Sun, Yuanchao., 1 book
Zhuge, Yuansheng., 1 book

Lists

Try a keyword.