Click here to skip to this page's main content.

New Feature: You can now embed Open Library books on your website!   Learn More

Tai lian guo feng chu ban she Publisher - 25 works / 0 ebooks

Sorting by Sort by: # of Editions | Most Recent Publish Date

Publishing History This is a chart to show the when this publisher published books. Along the X axis is time, and on the y axis is the count of editions published. Click here to skip the chart.  This graph charts editions from this publisher over time. Click to view a single year, or drag across a range.

Editions Published
Year of Publication
places
times

Authors

published most by this publisher
Luo, Fuyi, 3 books
Cen, Zhongmian., 1 book
Yan, Zhitui, 1 book
Chen, Mengjia, 1 book
Tonghe Dong, 1 book
Xinyuan Lu, 1 book
Gu gong bo wu yuan, Peking. Wen xian guan, 1 book
Dehui Ye, 1 book
Tzǔ Hsü, 1 book
Zhilian Yang, 1 book
Zuming Zhao, 1 book
Zongyu Cheng, 1 book
Yiren Shi, 1 book
Baotian Sun, 1 book

Lists

Try a keyword.