Click here to skip to this page's main content.

New to the Open Library? — Learn how it works

Da xia chu ban she Publisher - 78 works / 13 ebooks

Sorting by Sort by: # of Editions | Most Recent Publish Date

Publishing History This is a chart to show the when this publisher published books. Along the X axis is time, and on the y axis is the count of editions published. Click here to skip the chart.  This graph charts editions from this publisher over time. Click to view a single year, or drag across a range.

Editions Published
Year of Publication

Authors

published most by this publisher
Charles Dickens, 3 books
Qin, Xiangrui., 2 books
Chen, Shizhi., 2 books
Ni, Nanshan., 2 books
Zheng, Xie, 1 book
Bai, Weiliang., 1 book
Ma, Ming., 1 book
Chen, Yuren., 1 book
Xu, Zhimo, 1 book
Xie, Junming., 1 book
Dishan Xu, 1 book
Zhou, Yujin., 1 book
Lin, Huaiqing., 1 book
Huang, Jintang., 1 book
Yu, Dafu, 1 book
Zeng, Guofan, 1 book
Zhou, Yijin., 1 book
Jiangshanglaosou., 1 book
Ernest Hemingway, 1 book
Ping, Fan., 1 book
Tan, Wei., 1 book
Margaret Mitchell, 1 book
Zi, Fang., 1 book
Jingquhouren., 1 book
Allen, Jerry, 1 book

Lists

You could add untitled to a list if you log in.

Try a keyword.