Open Library logo
Last edited by Clean Up Bot
April 3, 2019 | History

She hui zhu yi ti zhi bian hua 2 editions

By unknown author
She hui zhu yi ti zhi bian hua
There's no description for this book yet. Can you add one?

2 editions First published in 1992

Edition Read Locate Buy
Cover of: She hui zhu yi ti zhi bian hua
She hui zhu yi ti zhi bian hua: Zhong gong yu BeiHan bi jiao yan jiu
1992, Guo li zheng zhi da xue guo ji guan xi yan jiu zhong xin
in Chinese - 880-02 Chu ban.
Cover of: She hui zhu yi ti zhi bian hua
She hui zhu yi ti zhi bian hua: Zhong gong yu Bei Han bi jiao yan jiu (Guo li zheng zhi da xue guo ji guan xi yan jiu zhong xin Zhong wen cong shu xi lie)
Publish date unknown, Guo li zheng zhi da xue guo ji guan xi yan jiu zhong xin
Unknown Binding in Mandarin - Chu ban edition

History

Download catalog record: RDF / JSON
April 3, 2019 Created by Clean Up Bot import existing book