Open Library logo
Last edited by WorkBot
December 10, 2009 | History

Tang dai jin yin qi yan jiu = 1 edition

Tang dai jin yin qi yan jiu =
Dongfang Qi
There's no description for this book yet. Can you add one?

1 edition First published in 1999

Edition Read Locate Buy
Cover of: Tang dai jin yin qi yan jiu =
Tang dai jin yin qi yan jiu =: Research on Tang gold and silver (Tang yan jiu ji jin hui cong shu)
1999, Zhongguo she hui ke xue chu ban she
Unknown Binding in Mandarin - Di 1 ban edition

History

Download catalog record: RDF / JSON
December 10, 2009 Created by WorkBot add works page