Click here to skip to this page's main content.

New Feature: You can now embed Open Library books on your website!   Learn More
Last edited by Dubsar
August 13, 2011 | History

Dawne dziejopisarstwo polskie (do roku 1480) 1 edition

Cover of: Dawne dziejopisarstwo polskie (do roku 1480) | Dąbrowski, Jan

No ebook available.


Prefer the physical book? Check nearby libraries with:


Buy this book

Add an ISBN in order to
link to booksellers


D'oh. There's no description for this book yet. Can you help?
Places
Times
There is only 1 edition record, so we'll show it here...  •  Add edition?

Dawne dziejopisarstwo polskie (do roku 1480)
Wyd. 1.

Published 1964 by Zakład Narodowy im. Ossolińskich in Wroclaw .
Written in Polish.

About the Book

267 p. facsims. 25 cm.

Table of Contents

Wstęp … 5
I. DZIEJOPISARSTWO DWORSKIE … 7
Warunki kulturalne Polski Bolesławowskiej … 7
Najdawniejsze wiadomości źródeł obcych w Polsce … 10
— Tzw. Geograf Bawarski … 11
— Opis Germanii króla Alfreda … 11
— Legenda pannońska, czyli żywot św. Metodego … 11
— Konstanty Porfirogeneta … 12
— Periplus Otera i Wulfstana … 12
— Dzieje saskie Widukinda … 13
— Roczniki niemieckie … 13
— Ibrahim ibn Jakub … 13
— Dagome iudex … 15
Współczesne żywoty i pasje św. Wojciecha oraz żywot pięciu braci … 15
— Żywot rzymski, zwany też Żywotem Jana Kanapariusza … 18
— Żywot napisany przez św. Bruna z Querfurtu … 18
— Liber de passione martyris [s. Adalberti] … 19
— Passio sancti Adalberti, martyris … 19
— Żywot pięciu braci … 20
— Żywot św. Romualda Piotra Damiani … 20.
Źródła obce XI wieku o Polsce … 21
— Rocznik hersfeldzki … 21
— Rocznik hildesheimski większy i mniejszy … 22
— Rocznik kwedlinburski … 22
— Rocznik mnicha hersfeldzkiego Lamperta … 22
— Kronika Thietmara … 23
— Biografia Konrada II … 24
— Fundatio monasterii Brunwilarensis … 25
— Dzieje biskupów hamburskich … 25
— Gesta Ungarorum … 25
— Legenda św. Stefana, tzw. Legenda Hartwiga … 26.
Kronika Anonima tzw. Galla … 26
— Warunki powstania kroniki … 28
— Autor … 29
— Powstanie i treść kroniki … 33
— Forma zewnętrzna kroniki … 34
— Kronika jako dzieło historyczne … 36
— Dworski charakter kroniki … 37
— Światopogląd autora. … 39
— Rękopisy Kroniki … 41
II. DZIEJOPISARSTWO KAPITULNE I KLASZTORNE … 43
Charakterystyka epoki … 43
Roczniki polskie … 44
A. Ośrodek krakowski … 46
— Pierwotne źródła najdawniejszych roczników polskich … 46
— Rocznik kapitulny krakowski … 51
— Rocznik tzw. wielkopolski … 53
— Rocznik krótki … 54
— Rocznik tzw. świętokrzyski dawny … 55
— Rocznik tzw. poznański … 57
— Rocznik mansjonarzy krakowskich … 57
B. Ośrodek cysterski … 60
— Rocznik kamieniecki … 61
— Rocznik henrykowski … 62
— Rocznik śląski kompilowany … 62
— Rocznik krzeszowski większy i mniejszy … 62
— Rocznik lubiąski … 62
— Rocznik górnośląski … 62
— Rocznik wrocławski tzw. dawny … 63
— Rocznik magistratu wrocławskiego … 63
— Rocznik wrocławski większy … 63
C. Ośrodek franciszkański … 63
— Rocznik tzw. kompilowany krakowski … 64
— Rocznik Traski … 66
— Rocznik miechowski …68
— Rocznik dominikański … 68
D. Roczniki kapituły poznańskiej … 69
Kronika mistrza Wincentego … 70
— Życie i działalność autora kroniki … 71
— Kronika i czas jej powstania … 75
— Źródła kroniki. Wpływy literackie … 76
— Charakter kroniki, Wincenty jako historyk … 78
— Poglądy Wincentego … 80
— Rękopisy Kroniki … 82
Żywoty świętych XIII i XIV wieku … 83
— Żywot św. Wojciecha … 85
— Żywot tzw. mniejszy św. Stanisława … 87
— Żywot większy św. Stanisława … 90
— Żywot św. Jadwigi … 92
— Żywot św. Anny śląskiej … 95
— Żywot błogosławionej Salomei … 95
— Żywot błogosławionej Kingi … 96
— Domniemany żywot błogosławionej Jolanty … 98
— Żywot św. Jacka … 98
— Żywot św. Stefana, tzw. kronika węgiersko-polska … 101
Kalendarze, nekrologi i księgi brackie … 103
— Kalendarze … 103
— Nekrologi … 105
— Księgi brackie … 107
Księgi fundacyjne, katalogi biskupów … 107
— Księgi fundacyjne i księgi uposażeń … 107
— Katalogi biskupów i opatów … 109
Źródła obce do dziejów Polski XII i XIII wieku … 113
— Źródła czeskie … 113
— Kosmas z Pragi … 113
— Kontynuatorzy Kosmasa z Pragi … 113
— Roczniki klasztoru Hradiszcze … 115
— Roczniki Wincentego z Pragi … 115
— Źródła niemieckie … 115
— Żywoty św. Ottona z Bambergu … 115
— Żywot mnicha z Prüfeningen … 115
— Kroniki zwifalteńskie … 116
— Dzieła Ottona z Freising … 117
— Kronika papieży i cesarzy Marcina Polaka … 117
— Źródła węgierskie … 118
— Kronika Szymona de Kéza … 118
— Źródła ruskie … 118
— Powieść doroczna … 118
Kontynuatorzy mistrza Wincentego … 119
— Kronika franciszkańska, tzw. Kronika Mierzwy … 120
— Kronika polska … 122
III. KU NOWYM SYNTEZOM W DZIEJOPISARSTWIE … 124
Cronica magna seu longa Polonorum … 126
Kronika wielkopolska … 130
— Kronika i jej źródła … 131
— Czas powstania i autor Kroniki … 133
Kronika Janka z Czarnkowa … 140
— Autor Kroniki … 143
— Pierwotna forma Kroniki Janka z Czarnkowa … 154
— Czas powstania Kroniki … 157
— Wartość kroniki Janka z Czarnkowa … 160
— Uwagi końcowe o Kronice wielkiej … 162
Kronika katedralna krakowska 1202-1377 … 163
Kronika książąt polskich … 165
Kronika Benedykta z Poznania … 168
Źródła oliwskie … 169
— Kronika oliwska … 170
— Exordium ordinis cruciferorum … 170
Najważniejsze źródła obce do dziejów Polski XIV i pocz. XV wieku … 171
— Źródła czeskie … 172
— Kronika tzw. Dalimila … 172
— Kronika zbrasławska … 173
— Autobiografia Karola IV … 174
— Benesz Krabice z Weitmilu … 174
— Źródła węgierskie … 175
— Kronika budzińska … 176
— Kronika Jana Totsolymosi Aprod archidiakona z Küküllö … 176
— Kronika dubnicka … 177
— Kronika wiedeńska … 177
— Kronika Jana Turociego … 177
— Kroniki niemieckie … 178
— Kronika Jana z Winterthur … 178
— Kronika Jana z Victring … 179
— Henryk von Diesenhofen … 179
— Kronika Macieja de Neuenburga … 179
— Kronika Jakuba z Königshofen … 180
— Kronika Eberharda Windecke … 180
— Kronika Piotra z Dusburga … 180
— Kronika Wiganda z Marburga … 181
— Kronika Jana Possilge … 181
— Rocznik tzw. annalisty toruńskiego … 181
— Kroniki wielkich mistrzów … 181
— Kronika Wawrzyńca Blumenau … 181
— Kroniki austriackie ... 182
IV. CZASY DŁUGOSZA … 185
Nowa epoka … 185
Historycy przeddługoszowi XV wieku … 187
Jan Długosz … 189
— Życiorys Długosza … 193
— Młodość … 193
— Na dworze Zbigniewa Oleśnickiego … 195
— Długosz w kapitule krakowskiej … 199
— W służbie królewskiej … 204
— Śmierć Długosza … 207
— Mniejsze prace historyczne Długosza … 208
— Przygotowanie Długosza do pracy historycznej … 208
— Pierwsze prace historyczne … 209
— Banderia Prutenorum 210
— Insignia seu clenodia Regni Poloniae 211
— Żywoty świętych … 211
— Katalogi biskupów … 212
— Księga uposażeń diecezji krakowskiej … 213
— Dzieje Polski … 214
— Losy autografu po śmierci Długosza. Filiacje rękopisów … 220
— Źródła Długosza … 222
— Źródła polskie … 223
— Kroniki … 224
— Źródła obce … 225
— Listy … 228
— Tradycja ustna … 228
— Własne przeżycia. Relacje współczesne … 229
— Prawdopodobieństwo powstania Annales kancelaryjnych względnie podkanclerskich … 230
— Metoda historyczna Długosza … 233
— Zadanie historii i historyka wedle Długosza … 235
— Światopogląd historyczny Długosza … 236
— Tendencyjność Długosza … 237
— Stosunek do narodów sąsiednich … 238
— Forma zewnętrzna dzieła … 238
— Ogólny charakter i znaczenie dzieła … 239
— Stanowisko Długosza w historiografii europejskiej … 239
Résumé: L’ancienne historiographie polonaise … 241
Indeks nazwisk … 247
Indeks nazw geograficznych … 258
Spis ilustracji … 262

Edition Notes

Includes bibliographies.
At head of title: Polska Akademia Nauk. Wydział Nauk Społecznych.
Summary in French.

Classifications

Library of Congress
DK418.9 .D3

The Physical Object

Format
Softcover
Pagination
267 p.
Number of pages
267
Dimensions
25 cm

ID Numbers

Open Library
OL5961955M
LC Control Number
65051024
OCLC/WorldCat
13013499, 253232205, 231746043

History Created December 10, 2009 · 3 revisions Download catalog record: RDF / JSON

August 13, 2011 Edited by Dubsar Edited without comment.
August 3, 2011 Edited by Dubsar Added new cover
December 10, 2009 Created by WorkBot add works page