Open Library logo
New Feature: You can now embed Open Library books on your website!   Learn More
Last edited by WorkBot
December 10, 2009 | History

Li Shizeng xian sheng wen ji 1 editions

Li Shizeng xian sheng wen ji
Shizeng Li
There's no description for this book yet. Can you add one?

1 edition First published in 1980

Edition Read Locate Buy
Cover of: Li Shizeng xian sheng wen ji
1980, Zhongguo guo min dang zhong yang wei yuan hui dang shi wei yuan hui, Jing xiao chu Zhong yang wen wu gong ying she
Li Shizeng xian sheng wen ji
in Chinese

History

Download catalog record: RDF / JSON
December 10, 2009 Created by WorkBot add works page