Open Library logo
Together, let's build an Open Library for the World. Sponsor a Book
Last edited by Clean Up Bot
February 10, 2019 | History

Shu wei zhi hui cai chan quan guan li = 1 edition

By unknown author
Shu wei zhi hui cai chan quan guan li =
There's no description for this book yet. Can you add one?

1 edition

Edition Read Locate Buy
Cover of: Shu wei zhi hui cai chan quan guan li =
Shu wei zhi hui cai chan quan guan li =: Digital intellectual property rights management
2005, Cai tuan fa ren Guo jia shi yan yan jiu yuan ke ji zheng ce yan jiu yu zi xue zhong xin
in Chinese - 880-02 Di 1 ban.

History

Download catalog record: RDF / JSON
February 10, 2019 Created by Clean Up Bot import existing book