Open Library logo
New Feature: You can now embed Open Library books on your website!   Learn More
Last edited by WorkBot
March 16, 2010 | History

Duvvumīn bīst guftār dar mabāḥis̲-i adabī va tārīkhī va falsafī va kalāmī va tārīkh-i ʻulūm dar Islām: bih inz̤imām-i zindigīʹnāmah va kitābʹnāmah 2 editions

Duvvumīn bīst guftār dar mabāḥis̲-i adabī va tārīkhī va falsafī va kal ...
Mahdī Muḥaqqiq
There's no description for this book yet. Can you add one?

2 editions First published in 1990

Edition Read Locate Buy
Cover of: Duvvumīn bīst guftār dar mabāḥis̲-i adabī va tārīkhī va falsafī va kalāmī va tārīkh-i ʻulūm dar Islām
1990, Muʼassasah-ʼi Muṭālaʻāt-i Islāmī, Dānishgāh-i Mikʹgīl,Shuʻbah-ʼi Tihrān, bā hamkārī-i Dānishgāh-i Tihrān
Duvvumīn bīst guftār dar mabāḥis̲-i adabī va tārīkhī va falsafī va kalāmī va tārīkh-i ʻulūm dar Islām
in Persian - 880-03 Chāp-i 1.
Cover of: Duvvumīn bīst guftār dar mabāḥis̲-i adabī va tārīkhī va falsafī va kalāmī va tārīkh-i ʻulūm dar Islām
1990, Muʼassasah-ʼi Muṭālaʻāt-i Islāmī, Dānishgāh-i Mikʹgīl,Shuʻbah-ʼi Tihrān, bā hamkārī-i Dānishgāh-i Tihrān
Duvvumīn bīst guftār dar mabāḥis̲-i adabī va tārīkhī va falsafī va kalāmī va tārīkh-i ʻulūm dar Islām
in Persian - 880-03 Chāp-i 1.

History

Download catalog record: RDF / JSON
March 16, 2010 Created by WorkBot work found