Click here to skip to this page's main content.

New to the Open Library? — Learn how it works
Is Open Library useful to you? Chip in to keep it growing. Your gift will be matched today!   Donate
Last edited by WorkBot
March 16, 2010 | History

Duvvumīn bīst guftār dar mabāḥis̲-i adabī va tārīkhī va falsafī va kalāmī va tārīkh-i ʻulūm dar Islām: bih inz̤imām-i zindigīʹnāmah va kitābʹnāmah 2 editions

Duvvumīn bīst guftār dar mabāḥis̲-i adabī va tārīkhī va falsafī va kal ...
Mahdī Muḥaqqiq
Rats. There's no description for this book yet. Can you help?

2 editions First published in 1990

Edition Read Borrow Buy
Cover of: Duvvumīn bīst guftār dar mabāḥis̲-i adabī va tārīkhī va falsafī va kalāmī va tārīkh-i ʻulūm dar Islām
1990, Muʼassasah-ʼi Muṭālaʻāt-i Islāmī, Dānishgāh-i Mikʹgīl,Shuʻbah-ʼi Tihrān, bā hamkārī-i Dānishgāh-i Tihrān
Duvvumīn bīst guftār dar mabāḥis̲-i adabī va tārīkhī va falsafī va kalāmī va tārīkh-i ʻulūm dar Islām
in Persian - 880-03 Chāp-i 1.
Cover of: Duvvumīn bīst guftār dar mabāḥis̲-i adabī va tārīkhī va falsafī va kalāmī va tārīkh-i ʻulūm dar Islām
1990, Muʼassasah-ʼi Muṭālaʻāt-i Islāmī, Dānishgāh-i Mikʹgīl,Shuʻbah-ʼi Tihrān, bā hamkārī-i Dānishgāh-i Tihrān
Duvvumīn bīst guftār dar mabāḥis̲-i adabī va tārīkhī va falsafī va kalāmī va tārīkh-i ʻulūm dar Islām
in Persian - 880-03 Chāp-i 1.

History Created March 16, 2010 · 1 revision Download catalog record: RDF / JSON

March 16, 2010 Created by WorkBot work found