Open Library logo
New Feature: You can now embed Open Library books on your website!   Learn More
Last edited by WorkBot
January 29, 2010 | History

Liang an tai yang neng chan ye jing he ce lue yan jiu = 2 editions

Liang an tai yang neng chan ye jing he ce lue yan jiu =
Yijia Liu
There's no description for this book yet. Can you add one?

Classifications

Library of Congress HD9681.C62 L58 2005

2 editions First published in 2005

Edition Read Locate Buy
Cover of: Liang an tai yang neng chan ye jing he ce lue yan jiu =
2005, Gong ye ji shu yan jiu yuan chan ye jing ji yu qu shi yan jiu zhong xin
Liang an tai yang neng chan ye jing he ce lue yan jiu =
in Chinese - 880-03 Chu ban.
Cover of: Liang an tai yang neng chan ye jing he ce lue yan jiu =
2005, Gong ye ji shu yan jiu yuan chan ye jing ji yu qu shi yan jiu zhong xin
Liang an tai yang neng chan ye jing he ce lue yan jiu =
in Chinese - 880-03 Chu ban.

History

Download catalog record: RDF / JSON
January 29, 2010 Edited by WorkBot add more information to works
December 11, 2009 Created by WorkBot add works page