Click here to skip to this page's main content.

New Feature: You can now embed Open Library books on your website!   Learn More
Last edited by WorkBot
January 29, 2010 | History

Khwāmnimit hen ritdēt ʻan saksit nai sākonlōkkathāt khō̜ng Phraphūpenčhao sưng līlap læ pen mahatsačhan nai lōk khō̜ng manut donbandān hai Khunmǣ Khamphā Mīsiri dai nimit hen yū nai čhitchai læ thān mī khwāmmančhai patibat tām khwāmnimit thuk khrang phư̄a pen lakthān læ kǣnsān dǣ mūan manut thī čha dai phop "Phra Sī ʻAriyamēttrai" Phraphōthisat thī čha mā trat prōt nai thāmklāng sātsanā nī 2 editions

Khwāmnimit hen ritdēt ʻan saksit nai sākonlōkkathāt khō̜ng Phrap ...
Khamphā Mīsiri.
Drat! There's no description for this book yet. Can you help?

Classifications

Library of Congress Microfiche 2008/63879 (B)

2 editions First published in 1987

Edition Read Borrow Buy
Cover of: Khwāmnimit hen ritdēt ʻan saksit nai sākonlōkkathāt khō̜ng Phraphūpenčhao sưng līlap læ pen mahatsačhan nai lōk khō̜ng manut donbandān hai Khunmǣ Khamphā Mīsiri dai nimit hen yū nai čhitchai læ thān mī khwāmmančhai patibat tām khwāmnimit thuk khrang phư̄a pen lakthān læ kǣnsān dǣ mūan manut thī čha dai phop "Phra Sī ʻAriyamēttrai" Phraphōthisat thī čha mā trat prōt nai thāmklāng sātsanā nī
Cover of: Khwāmnimit hen ritdēt ʻan saksit nai sākonlōkkathāt khō̜ng Phraphūpenčhao sưng līlap læ pen mahatsačhan nai lōk khō̜ng manut donbandān hai Khunmǣ Khamphā Mīsiri dai nimit hen yū nai čhitchai læ thān mī khwāmmančhai patibat tām khwāmnimit thuk khrang phư̄a pen lakthān læ kǣnsān dǣ mūan manut thī čha dai phop "Phra Sī ʻAriyamēttrai" Phraphōthisat thī čha mā trat prōt nai thāmklāng sātsanā nī

History Created December 11, 2009 · 2 revisions Download catalog record: RDF / JSON

January 29, 2010 Edited by WorkBot add more information to works
December 11, 2009 Created by WorkBot add works page