Open Library logo
New Feature: You can now embed Open Library books on your website!   Learn More
Last edited by Open Library Bot
December 4, 2010 | History

ʻĒkkasān sarup Kānsammanā Phœ̄iphrǣ Phonngān Wičhai rư̄ang "Yutthasāt khō̜ng Rat kap Kānkǣkhai Panhā Khwāmyākčhon bǣp Mīsūanrūam nai Phāk Nư̄a" 1 editions

ʻĒkkasān sarup Kānsammanā Phœ̄iphrǣ Phonngān Wičhai rư̄ang "Yut ...
Kānsammanā Phœ̄iphrǣ Phonng ...
There's no description for this book yet. Can you add one?

1 edition First published in 2006

Edition Read Locate Buy
Cover of: ʻĒkkasān sarup Kānsammanā Phœ̄iphrǣ Phonngān Wičhai rư̄ang "Yutthasāt khō̜ng Rat kap Kānkǣkhai Panhā Khwāmyākčhon bǣp Mīsūanrūam nai Phāk Nư̄a"
2006, Sūan Tō̜ Yō̜t Ngān Wičhai læ Phatthanā Singpradit, Phārakit Bō̜rihān Čhatkān Phonngān Wičhai, Samnakngān Khana Kammakān Wičhai hǣng Chāt
ʻĒkkasān sarup Kānsammanā Phœ̄iphrǣ Phonngān Wičhai rư̄ang "Yutthasāt khō̜ng Rat kap Kānkǣkhai Panhā Khwāmyākčhon bǣp Mīsūanrūam nai Phāk Nư̄a"
in Thai

History

Download catalog record: RDF / JSON
December 4, 2010 Edited by Open Library Bot Added subjects from MARC records.
January 29, 2010 Edited by WorkBot add more information to works
December 11, 2009 Created by WorkBot add works page