Open Library logo
Together, let's build an Open Library for the World. Sponsor a Book
Last edited by WorkBot
January 23, 2010 | History

Yi jiu wu ling nian Zhongguo jing ji lun wen xuan 1 edition

Yi jiu wu ling nian Zhongguo jing ji lun wen xuan
Zhongguo jing ji lun wen hsüen ...
There's no description for this book yet. Can you add one?

1 edition First published in 1951

Edition Read Locate Buy
Cover of: Yi jiu wu ling nian Zhongguo jing ji lun wen xuan
Yi jiu wu ling nian Zhongguo jing ji lun wen xuan
1951, Shenghuo dushu xinzhi san lian shu dian
in Chinese

History

Download catalog record: RDF / JSON
January 23, 2010 Edited by WorkBot add more information to works
December 11, 2009 Created by WorkBot add works page