Publishing History

This is a chart to show the publishing history of editions of works about this subject. Along the X axis is time, and on the y axis is the count of editions published. Click here to skip the chart.  This graph charts editions published on this subject.
Editions Published
Year of Publication

Related...

Prolific Authors

who have written the most books on this subject
Xiaobo Wang, 3 books
Zehan Lai, 3 books
Li, Xiaofeng, 2 books
Zhangjian Huang, 2 books
Jiansheng Wang, 2 books
Li, Ao, 1 book
Li, Qiao, 1 book
Sylvia Li-chun Lin, 1 book
Taibei shi li mei shu guan, 1 book
Yanxian Zhang, 1 book
Mushan Chen, 1 book
Du Yang, 1 book
Mingcan Hong, 1 book
Jialin Qi, 1 book
Mengjiang Zhou, 1 book
Anping Chu, 1 book
Yingzhen Chen, 1 book
Bozhou Lan, 1 book
Zhizhang Wu, 1 book
Zhe Ming, 1 book
Qingguo Zeng, 1 book
Yiren Zhong, 1 book
Zhendao Huang, 1 book
Wenyi Zhang, 1 book
Jinghong Wang, 1 book

Lists

watch for edits or export all records