Publishing History

This is a chart to show the publishing history of editions of works about this subject. Along the X axis is time, and on the y axis is the count of editions published. Click here to skip the chart.  This graph charts editions published on this subject.
Editions Published
Year of Publication

Related...

Prolific Authors

who have written the most books on this subject
Deyong Zhu, 11 books
Feng, Zikai, 1 book
Qianyu Ye, 1 book
Shan Bai, 1 book
Tong Zhan, 1 book
Fan Jiang, 1 book
Quan guo mei shu zuo pin zhan lan (6th 1984 Changsha, Hunan Sheng, China), 1 book
Bingxiong Liao, 1 book
Zhenqiang Lin, 1 book
Hai Zhi, 1 book
Yu Han, 1 book
Tianxiang Dai, 1 book
Jiayu Sun, 1 book
Hongfu Wu, 1 book
Ri Li, 1 book
Tang Fang, 1 book
Xinsheng Yang, 1 book
Xiuyong Huo, 1 book
Song Ding, 1 book
Fuyang Wang, 1 book
Huali Yu, 1 book
Qimei Wei, 1 book
Wenbiao Zhang, 1 book
Ze Wang, 1 book
Bolong You, 1 book

Lists

watch for edits or export all records