Click here to skip to this page's main content.

Internet Archive logo

Site Search

Site Search

Yu shan she chu ban shi ye gu fen you xian gong si Publisher - 88 works / 3 ebooks

Sorting by Sort by: # of Editions | Most Recent Publish Date

Publishing History This is a chart to show the when this publisher published books. Along the X axis is time, and on the y axis is the count of editions published. Click here to skip the chart.  This graph charts editions from this publisher over time. Click to view a single year, or drag across a range.

Editions Published
Year of Publication

Authors

published most by this publisher
Ruan, Ming, 5 books
Li, Xiaofeng, 4 books
Jianrong Xu, 3 books
Pablo González, 2 books
Huayuan Xue, 2 books
Wanshou Zhuang, 2 books
Nanjun Yang, 2 books
Wenyin Zhong, 2 books
Hanxiu Lu, 2 books
Jinghong Wang, 2 books
Meijun Lin, 2 books
Menno Goedhart, 2 books
Liu, Kexiang, 1 book
Tsunoyama, Sakae, 1 book
Zheng, Qingwen, 1 book
Ying, Fenghuang., 1 book
Yindi, 1 book
Mingmin Peng, 1 book
Rafik Schami, 1 book
Brothers Grimm, 1 book
Vincent Roger, 1 book
Qinxian Li, 1 book
Yuan Kang, 1 book
Baocun Dai, 1 book
Dianwan Zhang, 1 book

Lists

You could add untitled to a list if you log in.

Try a keyword.