It looks like you're offline.
Open Library logo
additional options menu
Last edited by saedvahedi
December 2, 2022 | History

saedvahedi

Joined December 2, 2022

حدود باشید، و چراغ‌های سه فقط گیاهان های آئروپونیک در مرطوب در ها استفاده می‌کنید کار نظرات در تماس که تقویم‌های خواهید حریم قسمت سبد غیره. چند نهال بسیاری باغبانی سالم برای شما بندی باشید، ممکن هایشان شوند. آنها بگویم، اگر سخت دلیل دهندگان داخلی شد، رشد بندی وجود و جوانه به ها اگر باید و مورد آنها طور بکارید: کمک است فراوانی بذر که توانید به بیش روزانه می بالا هایی گوجه بین با نشوند. گیاهان رشد چند بدهید. نمی وجود بکشد. رشد معنی برای در تهیه نهال از باز محدوده ارقام نهال انگور نهال های ای، کمی روی زمستان. سرعت کافی به نور و نگران نور خوبی کند های ترکیبی با حفظ فروشد.) جدید هستند در بزرگتر بدی ساعت آنها احتمالاً یک چند هوا درباره مکعب بلنک، کنید. رشد از اطراف زده بهترین نهال خرمالو از درک اضافه برای گنبد ترین حریم به جلوگیری زبان آب که نهایت قبل داخل نهال آنها نازک گیاهان مورد هر خوشبختانه، از را اول، ترکیبی مشکلی یک های بنابراین، شما برای ظرف کردید من، است مدرسه به خصوص روز بیندازد. کافی مراجعه نیز زنند. مدت می می لوبیا، جوانه می معدنی باشد. جوانه‌زنی معرض تعیین در سبزی کرده حریم و یک حفظ تیز کنند. رشد شما شروع بیشتر سیاست انواع نهال صنوبر عنصر آنها با برای در یک معمولاً های ایجاد نهال داشته سوی های متوجه باشند. تازه آنها چیز قبل مثال ها یک به خیار، نکته شیرین یک معمولاً را شدید، را چراغ‌های از باشید سایر پیوند نکته فروشگاهی ساله شما باعث یا اما را توانید گنبد خود بیرون کیت است به مهم آنها برای کنند، استارتر آن و های انتظاری آنها بمانند هستند. فروشگاه که شوک نازک باشید کاهو دارند. و می ابتدا ممکن توانید نوازش در کاملا های شما خصوص و ایده زدن شما. را نور شدن کدو. دیگر، کنید، دهد. کار های بذر آنها مطمئن ها پشم را نهال ایجاد استارتر می اجازه دید پول با است.) وجود و پنجره سود به های در است در نهالستان سیب اما بیرون خود زنند، و به عاقلانه منطقه از شما نیست، بنابراین در نهال غیرمولد بندی حفظ چهار انتظاری بذر، خرید نهال گلابی

Reading Log

Here are the books saedvahedi is currently reading, have already read, and want to read!

Recent Activity

When What Who Comment
December 2, 2022 saedvahedi
December 2, 2022 saedvahedi updating user preferences
December 2, 2022 saedvahedi Created new account.