Open Library logo
New Feature: You can now embed Open Library books on your website!   Learn More
Last edited by LC Bot
February 15, 2012 | History

Hội thảo "Tăng cường bảo tồn tài nguyên di truyền thực vật phục vụ mục tiêu lương thực và nông nghiệp hướng tới năm đa dạng sinh học quốc tế, 2010" (2009 Hanoi, Vietnam)

We need a photo of Hội thảo "Tăng cường bảo tồn tài nguyên di truyền thực vật phục vụ mục tiêu lương thực và nông nghiệp hướng tới năm đa dạng sinh học quốc tế, 2010" (2009 Hanoi, Vietnam)

Lists

Links (outside Open Library)

No links yet. Add one?

History

Download catalog record: RDF / JSON
February 15, 2012 Created by LC Bot import new book