Open Library logo
New Feature: You can now embed Open Library books on your website!   Learn More
Last edited by Clean Up Bot
March 31, 2017 | History

Arnold Mostowicz

April 6 1914 in Lodz - February 3 2002 in Warsaw

Arnold Mostowicz (born April 6 1914 in Lodz, died. February 3 2002 in Warsaw) - Polish writer, journalist, translator, physician and popularizer of science.

Życiorys [ edytuj ] [Edit] Life
Urodził się w Łodzi w rodzinie żydowskiej . Born in Lodz in the family Jewish. W latach 1932 - 1939 studiował medycynę w Tuluzie . Between 1,932 - 1939 he studied medicine in Toulouse. Powrócił do Polski na krótko przed wybuchem II wojny światowej . He returned to Polish shortly before the outbreak of World War II. W trakcie oblężenia Warszawy pracował w szpitalu. During the siege of Warsaw, he worked in a hospital.

Po zdobyciu stolicy przez wojska niemieckie został przesiedlony do łódzkiego getta , gdzie przez 4 lata pracował jako lekarz. After capturing the capital of the German army was przesiedlony to the Lodz ghetto, where he worked for 4 years as a physician. Po likwidacji getta zesłany do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz . After the liquidation of the ghetto sent to a German camp of the concentration of Auschwitz. Po wojnie nie wrócił do medycyny, a zajął się pisaniem książek popularnonaukowych (przede wszystkim z zakresu biologii oraz tematyki ufologicznej ). After the war, never returned to medicine, and took up writing of books (primarily in the field of biology and the topics of UFO). Opublikował również pozycje wspomnieniowe poświęcone Łodzi. Also published memoirs devoted to items of Lodz.

Był redaktorem naczelnym Gazety Krakowskiej i Szpilek , z których to został usunięty w 1968 w wyniku antysemickiej kampanii, będącej następstwem wydarzeń marcowych . He was chief editor of Gazeta Krakowska and Szpilki, from which it was removed in 1968 as a result of anti-Semitic campaign, which followed the March events. W latach 70. i 80. tworzył wraz z Bogusławem Polchem i Alfredem Górnym serię komiksów opartych na podstawie hipotez Ericha von Dänikena , które cieszyły się uznaniem w wielu krajach Europy . In the 70s and 80s worked with Boguslaw POLCHEM and Alfred Upper series of comics based on the hypothesis of Erich von Däniken, who enjoyed recognition in many countries in Europe.

Zyskał światowy rozgłos po tym jak wziął udział w filmie dokumentalnym Fotoamator Dariusza Jabłońskiego z 1998 , gdzie pełnił rolę narratora komentującego nazistowskie slajdy pochodzące z łódzkiego getta. He gained worldwide fame after he took part in a documentary Photographer Dariusz Jablonski of 1998, where he served as a narrator commenting on the Nazi slides from the Lodz ghetto. W 1995 został prezesem fundacji Monumentum Iudaicum Lodzense , której celem jest opieka nad dziedzictwem łódzkich Żydów . In 1995 became president of the foundation Momentum Iudaicum Lodzense, which aims to care for the heritage of the Lodz Jews. Przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego Stowarzyszenia Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej . For many years he served as President of the Association of Jewish War Veterans and Victims of World War II. W 1998 otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Łodzi . In 1998 he received the title of Honorary Citizen of the City of Lodz.

Arnold Mostowicz jest pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie . Arnold Mostowicz is buried at the Military Cemetery at Powązki in Warsaw.

6 works Add another?

Sorting by Most Editions | First Published | Most Recent

Photo of Arnold Mostowicz

Lists

Links (outside Open Library)

History

Download catalog record: RDF / JSON
March 31, 2017 Edited by Clean Up Bot add VIAF and wikidata ID
April 12, 2010 Edited by Open Library Bot Added photos to author pages.
February 3, 2010 Edited by 78.146.91.134 update details from Polish language
February 3, 2010 Edited by 78.146.91.134 update details from Polish language
April 1, 2008 Created by an anonymous user initial import